คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

  คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

  แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศองค์การปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี