image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ชุมชนและจำนวนประชากร

 
 
ตำบล คานหาม
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
1
บ้านคานหาม
142
268
276
544
0
บ้านโคกระวาง
322
364
377
741
0
บ้านหนองไม้ซุง
56
129
115
244
0
บ้านคานหาม
1599
1113
1257
2370
0
บ้านลาวโคกมะยม
543
255
262
517
0
บ้านลาวโคกมะยม
145
219
209
428
0
บ้านวังตามั่น
181
140
126
266
0
บ้านวังตาแก้ว
143
143
154
297
0
บ้านลาวโคกมะยม
754
630
670
1300
   

 
จำนวนประชากรทั้งหมด
ประชากรทั้งหมด 6707 คน
เป็นชาย 3261 คน
เป็นหญิง 3446 คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3885 ครัวเรือน