image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

     
  สภาพทางเศรษฐกิจ  
     
  การประกอบอาชีพของประชากรตำบลคานหามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เนื่องจากในตำบลคานหามมีสวนอุตสาหกรรมตั้งอยู่ คือสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 57 โรงงาน และอาชีพรองลงมาคือการค้าขายและเกษตรกรตามลำดับ ประชากรของตำบลคานหามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  
     
  พื้นที่ของตำบลคานหามมีทั้งหมด 10,097 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,310,625 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมโรจนะจำนวน 1,118 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.72 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีจำนวนโรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะประมาณ 57 โรงงาน ซึ่งโรงงานทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา