image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวกิจกรรม

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  เบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ [ 4 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ [ 14 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายใน [ 14 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 14 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือ-การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 14 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 14 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 14 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 14 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 13 พ.ค. 2564 ]

.

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 13 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนอัตตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  การสรรหาพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 13 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ประมวลจจริยธรรม ของข้าราชการ อบต.คานหาม [ 13 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  กำหนดหลักเกณท์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |