image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 1 ธ.ค. 2563 ]

http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

...อ่านต่อ>>
  เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 10 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  โครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ลานกีฬาตำบลคานหาม หมู่ 1-9 [ 14 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังการทุจริต [ 13 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม [ 17 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 9 ต.ค. 2562 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

...อ่านต่อ>>
  มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 12 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 9 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |