image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 30 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1 [ 1 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี หน้าปก-คำนำ-สารบัญ [ 22 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ส่วนที่ 1 [ 22 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ส่วนที่ 2 [ 22 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ส่วนที่3 [ 22 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม [ 22 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ประกอบประจ าเรือ จ านวน 12 ล า [ 15 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกวดราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 12 ลำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยวสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  แก้ไขกำหนดการรับเอกสาร หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ [ 15 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 13 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาน 2563 [ 13 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |