การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ2562 [ 13 มิ.ย. 2561 ]