ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 13 มิ.ย. 2561 ]