แก้ไขกำหนดการรับเอกสาร หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ [ 15 มิ.ย. 2561 ]