ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]