ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยวสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]