ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]