บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 [ 28 ก.ย. 2562 ]