บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 [ 28 ก.ย. 2562 ]