บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 3 พ.ย. 2562 ]