บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]