มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 12 ม.ค. 2562 ]