เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 9 ต.ค. 2562 ]