ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.คานหาม ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]