ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]