เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]