image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวย้อนหลัง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 [ 10 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 [ 13 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 [ 12 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 25 กันยายน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชนและสถานประกอบการ [ 10 ม.ค. 2561 ]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชนและสถานประกอบการ

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร [ 5 ม.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 |