รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ประกอบประจ าเรือ จ านวน 12 ล า [ 15 มิ.ย. 2561 ]