เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน [ 15 ต.ค. 2562 ]