image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

นโยบายและแผน

 
     
 
 
  นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  -ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินและแต่ละหมู่บ้านให้เหมาะแก่การสัญจร
  ไปมา
  -ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพานทางเท้า สะพานคอนกรีต ให้เหมาะสมและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
  -ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
  -ขยายเขตกิจการประปา โดยการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปาให้มีความพร้อมในการให้บริการทั่วถึง
  ทั้งตำบล
  -ขยายบริการไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งตำบล  โดยการขยายเขตไฟฟ้า  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมเสมอ
  -ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามความเป็นที่เร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
   
 2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
  -การพัฒนาสังคม
  -การพัฒนาเศรษฐกิจ
  -การพัฒนาการศึกษา
  -การพัฒนาสาธารณสุข
1 |