image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

แผนการดำเนินงาน

 
     
 
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2564
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2564
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2563 ส่วนที่3
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2563 ส่วนที่2
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2563 ส่วนที่1
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2562
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2562 ส่วนที่ 1
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2562 ส่วนที่ 2
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2562 ส่วนที่ 3
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2561
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2561 ส่วนที่ 1
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2561 ส่วนที่ 2
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2561 ส่วนที่ 3
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2560 ส่วนที่ 3
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2560 ส่วนที่ 2
แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี 2560
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปกแผนพัฒนา4ปี
แผนพัฒนาสี่ปี(1-27)
แผนพัฒนาสี่ปี (28-29)
แผนพัฒนาสี่ปี (30-137)
บัญชีครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) (142-144)
บัญชีครุภัณฑ์ (กองคลัง) (145)
บัญชีครุภัณฑ์ (กองช่าง) (146-148)
บัญชีครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) (149-150)
บัญชีครุภัณฑ์ (สาธารณสุข) (151-153)
1 |