image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

แผนพัฒนาสามปี

 
 
     แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 64-66
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕
 
     ปกแผนพัฒนา4ปี
 
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี
 
     แผนพัฒนาสี่ปี1 (1-27)
 
     แผนพัฒนาสี่ปี2 (28-29)
 
     แผนพัฒนาสี่ปี3 (30-137)
 
     บัญชีครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) (142-144)
 
     บัญชีครุภัณฑ์ (กองคลัง) (145)
 
     บัญชีครุภัณฑ์ (กองช่าง) (146-148)
 
     บัญชีครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) (149-150)
 
     บัญชีครุภัณฑ์ (สาธารณสุข) (151-153)
 
     แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2559-2561 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -  ส่วนย่อยที่ 4
         -  ส่วนย่อยที่ 5
         -  ส่วนย่อยที่ 6
         -
 
 
1 |